Page 1 2 3 »
(x)mhunterxd Feb 15th 2012, 11:28pm
Ang salitang ito y
nangangahulugang lihim o di
nakikita" Ang mga taong
involve dito ay nakakausap
nila ang mga espiritu, at ang
mga espiritung ito ang nagbibigay sa kanila ng
kapangyarihang gawin ang
hindi magagawa ng
karaniwang tao, tulad ng
panghuhula, pagpapagaling ng
may sakit at paggawa ng mga himala.
Paano nagkaroon ng
kaugnayan sa espiritu ang
mga taong ito? Paano sila
nagkakaroon ng
kapangyarihan? May mga tao na naglalaan na
dumanas ng hirap para lamang
magkaroon ng
kapangyarihan. Sa Leyte ang
paraan duon, ang sinumang
nagnanais magkaroon ng kapangyarihan ay
kinakailangang manatili sa
gubat ng 9 na biernes, 9 na
biernes sa dagat, 9 na biernes
sa simbahan at 9 na biernes sa
sementeryo. Ang iba y pinipili o nililigawan ng masamang
espiritu. Mayroon ding
isinasalin sa kanyang anak o
isa man sa kamag-anak na
mapipili. Ang iba y kumukuha
ng kapangyarihan sa Mt. Banahaw, Siquijor, Sacrifice
Valley, PBMA, sa Laguna, at sa
iba pang mga lugar. Ang iba
naman ay nakikipag-usap at
nakikipag- kontrata kay
satanas. Sa Deuteronomy 18:10-11
mababasa natin dito ang mga
gawaing ipinagbabawal ng
Panginoon tulad ng mga
sumusunod:
1. Panghuhula - Ito ay pagsangguni sa mga espiritu
upang makaalam ng mga
lihim na bagay.
Kinapapalooban ito ng
pagsasabi ng mangyayari sa
hinaharap ng kapalaran. Kung saan matatagpuan ang mga
nawawala o anumang
mahalagang bagay sa tulong
ng masamang espiritu.
Karaniwan na sa atin ang
pagbasa ng kapalaran mula sa guhit ng palad, sa baraha,
horoscope at sa bolang crystal.
Yung hindi makabili ng bolang
crystal ang ginagamit na
lamang ay palayok na puno
ng tubig. May nakikita raw sa tubig o sa bolang crystal na
magsasabi kung ano ang
mangyayari sa hiniharap o
nagtuturo kung nasaan ang
nawawalang gamit. Mayroon
ding gumagamit ng bilao sa panghuhula ginagawa ito
kapag gusto nilang malaman
kung sinong tao ang involve.
Tulad hal. Sa isang grupo na
nawalan ng mahalagang
bagay at walang umaamin. Isusulat sa kapirasong papel
ang mga pangalan nila at
ilalagay iyon sa bilao,
ooracionan na iyon saka
dadampot sa bilao, di ito
minsanan, maaring ulitin ito ng ilang beses at kung ang
naunang nadampot na
pangalan ay iyon pa rin ang
lumilitaw saka pa lamang ito
ihahayag.
2. Ang Agimat - Maraming uri ng agimat, pangkaraniwan
ang maliit na aklat na may
sulat na dasal sa wikang latin
na isang oracion. Karaniwan
ding ginagamit ang ngipin ng
buwaya, ang iba ay ugat, buto, butil at ibang maliliit na
bagay na inilalagay sa maliit
na bote. Ang agimat ay
ikinukwintas, inilalagay sa
sinturon o ikinakabit sa damit.
Ang krus na tanso na ikinukwintas ay isang uri ng
anting-anting. May anting-
anting din na yari sa isang
maliit na supot na kasinglaki
ng hinlalaki ng tao. Gawa iyon
sa isang lumang damit na naglalaman ng kung anu-ano.
Katulad halimbawa ng sinulid,
butones at buhok.
Ikinukwintas ito sa leeg ng
isang bata o kaya y ikinakabit
sa kanyang damit o kamiseta. 3. Ang Pangkukulam - Sinulat
ni Webster sa kanyang
naunang dictionary,ang
pangkukulam ay
pagkakaroon din ng
pakikipagtalik sa diablo. Ngunit ngayon wala na
kayong mababasang ganito.
Mukhang nakulam si Webster
para palitan nya ang
kahulugan ng witchcraft. Ang
mangkukulam ay mayroong kakayahang umalis sa
kanyang katawan (tinatawag
itong astral projection) Maari
silang pumunta sa bahay mo o
kahit saan na hindi mo
nalalaman, ngunit maaari mo rin silang makita kung gusto
nilang magpakita sa iyo.
Nagagawa rin nila na mag-spy
sa iyo at nag-aanyo silang
isang maitim na ibon o di
kaya y sa ibang anyong hayop.
Ang pangkukulam ay
pananakit sa kapwa sa tulong
ng masasamang espiritu. Sa
ngayon maraming klase na ng
pangkukulam: a. Sa paraang pag-gamit ng
manika at litrato.
b. Pang-kukulam sa
pamamagitan ng tinatawag
na Palipad-hangin.
k. Sa pamamagitan ng sinag ng flash light.
d. Sa Computer, Hi-tech na rin
ang ibang mangkukulam.
e. Sa pamagitan ng buhok.
Kukunan ka ng ilang piraso at
dadalhin nila iyon sa tinatawag nilang Pentagon.
May ilang mga studyante ng
ilang universidad ang
nagsasagawa nito. Isusulat
nila ang pangalan mo at
pagtitirikan ito ng kandila at may gamit pa itong mga
tumbled stone, may bulaklak
pa ng lavender, lotus, crystal,
gemstone etc. at kukulamin
ka sa pamamagitan ng
panalangin. Mayroong ding libro na
inilimbag ang title ng book
Ang makabagong
Pangkukulam duon nakasaad
ang tungkol sa pamamaraan
ng pangkukulam. Sa pamamagitan ng pagsulat ng
pangalan lamang. Marami ang
bumibili nito mga studyante,
professional o sinuman na nais
mangkulam, at totoong
dumarami na ang mangkukulam. Talagang
pinasasama na ni satanas ang
mundong ito sa pamamagitan
ng pangkukulam.
g. Ang isa pang-uri ng
pangkukulam, ido-drowing ka nila sa papel, may kandila
iyon at o-oracionan ka nila. At
kapag itinarak na nila ang
sundang sa drowing tapos ka
na.
h. Ang isa pang malakas na uri ng kulam ay ang tinatawag
na Barang. Barang is a type
of magick, much closer to
shamanism than kulam, mas
powerful ito kaysa
mangkukulam at walang kapangyarihan ang witch sa
mambabarang upang ito y
talunin. Ang mambabarang ay
gumagamit ng tinatawag
nilang Pamaham . Ito y isang
maliit na bote o magkataklob na kawayan na ang nasa loob
ay gagamba, alupihan at ipis.
Hindi ito mga tunay na
insekto, ito ay maliliit, ang
tinatawag na malevolent
spirits na hinuli ng mambabarang. Bago niya ito
gamitin pinakakain muna ang
mga insekto, at pagkatapos
ilalagay niya ang manika sa
loob ng pamaham, para
dumugin ng insekto. Papasok sa loob ng manika ang mga
insekto, at ganun din ang
mangyayari sa bictima.
Magtataka na lang ang
biktima, ang katawan niya ay
magkakaroon ng malaking bukol. At kapag ito ay
pumutok, at ginamot ng isang
albularyo o ibang
mambabarang o ng isang
manggagamot, ang mga
insekto ay maglalabasan. Kung gustong makatiyak ng
mambabarang na
nagtagumpay siya sa
kanyang ginawa, kukuha siya
ng isang insekto. Tatalian nya
ito sa paa ng puting sinulid, pakakawalan at pupunta iyon
sa bahay ng biktima. Kapag
bumalik ito na naging pula
ang sinulid, ibig sabihin
nagtagumpay siya. Ngunit
kapag naging itim ang sinulid nabigo sya sa kanyang plano.
i. Ang pamamaraan pa ng mga
ibang mga witch ay sa
pamamagitan ng paglalagay
ng items sa pagkain para
lasunin o di kaya y gayumahin ang gustong
biktimahin.
l. Mayron ding pangkukulam
na kung tawagin ay sumba
sa Ilokos. Nag-aatang ito ng
manok o di kaya y kukuha sya ng isang langaw at
ilalagay ito sa loob ng bote,
ang langaw na iyon ang
siyang kakatawan sa
kaluluwa ng biktima. Kung
ano ang gagawin ng witch sa langaw ganun ang
mangyayari sa biktima,
pahihirapan nila ito sa
pinakamatinding init at
lamig
m. Sa Pangasinan may kulam dun na kung tawagin nila ay
manananems . Maghihiwa
sila ng isda at lalagyan iyun ng
kakaibang insekto at tatalian
ang bituka, makakaranas ng
matinding pananakit sa bituka ang biktima na parang may
gumagalaw pa sa loob ng
kanyang bituka at
nginangatngat. Kapag dinala
sa doctor ang biktima ang
magiging findings Cancer sa bituka, ngunit ang totoo pala
kinulam ng manananems.
Ngayon hindi lamang laging
ganito ang kanilang ginagawa
sa kanilang pangkukulam
napakarami nilang pamamaraan sa
pangbibiktima lalo na sa mga
Cristiano at higit sa mga
Pastor. Maaari bang maatake
ng pangkukulam ang Cristiano
at ang Pastor? Pwede, huwag mong isipin dahil Cristiano ka
na ay protektado ka na. Totoo
ang kaluluwa at buhay ng
Cristiano ay hawak na ng
Panginoon at wala ng
makakaagaw pa nito. Ngunit ang katawan mo ay kayang
sirain ng diablo. Kailangan
mong maglaan ng mga bagay
tungkol sa Dios upang
maprotektahan ang katawan
mo. Kailangan mong magpabalot sa dugo ng
Panginoong Hesus at ang
iyong pamilya. At putulin mo
ang tali ng sumpa ng
witchcraft na nag-uugnay sa
buhay mo. Ito ang di nagagawa ng Cristiano kung
bakit tadtad ng problema ang
buhay nila at masasakitin.
May mga pangyayari na itong
mga witches ay nagpapadala
sila ng mga evil spirits sa bawat Churches o sa
kaninuman upang maging
dahilan ng pagkakaroon ng
ingitan, away, kaguluhan,
maling paniniwala o akala
upang maligaw at madaya ang marami. Ang pandaraya
ang malakas na kasangkapan
na ginagamit sa pangkukulam
upang ang Pastor ay
masaktan, madaya at kung
anu-ano pa hanggang sa umabot sa pagka-split ng
Church.Totoo sa bawat
Churches ay may mga
mangkukulam na nakatalaga
at minamatyagan ang bawat
isa. At kapag ang mangkukulam na ito ay
nagsimula ng mainggit,
magpapadala na sila ng mga
spiritu para umatake ng hindi
natin nalalaman
Ang witchcraft ay hindi isang biro ito y ganap na naghahari
sa ngayon. At kung hindi
natin kukunin at gagamitin
ang tabak ng Panginoon
upang makipagbaka,
babagsak tayo. Hosea 4:6 My people are destroyed for lack
of knowledge kaya kung
hindi mo aalamin ang tungkol
dito ikaw ang talo at
maaalipin ng pangkukulam.
Ang sumunod na bagay o practice na ipinagbabawal ng
Panginoon:
4. Ang Pakikipag-usap sa
patay o ang sumasangguni sa
mga patay. Ang salitang ito
ay galing sa dalawang salitang griego nekros at mantis. Ang
Nekros ay
nangangahulugang patay.
Ang Mantis ang kahuluga y
manghuhula. Kaya t may
salita sa ingles na necromancy na tumutukoy
sa pagsangguni sa mga patay
upang malaman ang hinaharap
o ang lihim na bagay.
Medium naman ang tawag
sa taong kinakasangkapan ng espiritu sa pagsasalita. Ang
Medium ay humihingi ng
tulong sa espiritung
namamagitan para tawagin
ang nais kausaping patay na.
Ang espiritung namamagitan at ang espiritung tinatawag
ay nagpaparamdam sa
pamamagitan ng pagsasalita
mula sa bibig ng Medium. Ang
naririnig ng kamag-anak ay
kahawig na boses ng namatay na mahal sa buhay. Kaya t
naniniwalang nakausap nga
nila iyon sey-ans ang tawag
sa ginagawang ito. Ano ang
nangyayari sa s ance? Madilim
ang kwarto, nawawalan ng malay ang medium at
sumasapi sa kanya ang
espiritung namamagitan,
Trance ang tawag dito.
Nagsasalita ang espiritu sa
pamamagitan ng medium na iba ang boses at paraan ng
pagsasalita. Maaaring sumagot
agad ng tanong ang espiritu
na aakalaing espiritu ng
namatay na mahal sa buhay.
Kung minsan hindi sa pamamagitan ng medium
nagsasalita ang espiritu, kundi
mula sa isang panig ng silid.
Bukod sa pagsasalita maaaring
ang isang espiritu y tumugtog
ng mga instrumento o kaya y magpagalaw at magpalutang
sa hangin ng mga bagay sa
paraang supernatural,
Levitation ang tawag sa
ganitong pangyayari. Kung
minsan may espiritual na bagay na lumalabas sa bibig
ng mga higit na
makapangyarihan o malakas
na medium, Ectoplasm ang
tawag sa bagay na iyon. Ang
Ectoplasm ay nagiging anyo at pagpapakita ng taong patay
na nais makausap.
5. Ang Magician
Nuong panahon ni Moises ang
mga magician ang natatanging
uri ng pari sa Ehipto. Sila y sinanay sa mga natatanging
paaralang templo na
tinatawag na Tahanan ng
Buhay. Tinuruan sila sa
kanilang mga banal na
kasulatan at sa mga pag- engkanto. Ang pag-enkanto
ay kinapapalooban ng
mahiko, panghuhula,
pangkukulam at ibang
gawain ukol sa pakikipag-
ugnay sa espiritu. Hindi sinabi sa Lumang Tipan kung saan
nanggaling ang
kapangyarihan ng mga
magician na ito. Ngunit dahil
sa paghatol sa kanila ng Dios
masasabi nating hindi sa bilis ng kamay ang kanilang
nagagawa, sila y
kinakasangkapan ng
masasamang espiritu. Sa ibang
lugar may mga taong gaya ng
magician ng Ehipto na may natatanging kapangyarihan
galing sa daigdig ng mga
espiritu. Narinig na ba ninyo
ang salitang shaman ? Ang
salitang shaman ay
ipinatutungkol ng mga antropologo sa mga
kinakasangkapan ng mga
espiritu.
May tatlong uri ng shaman
manghuhula, mangkukulam
at ang may anting-anting. Ang magic ay matagal ng
nakakapit sa isipan ng tao
dahil sa pangako nitong
kapangyarihan at kasikatan.
Kaya marami ang
naghahangad nito. Mayroong tatlong types ang magic:
a. Black Magic - Ginagamit
itong panakit sa iba, ito ang
ginagamit ng mga satanista
ang black magic.
b. White Magic - Tinuturing itong mabuti at ginagamit ito
upang tumulong sa iba. Ang
mga mangkukulam tinuturing
nila ang kanilang sarili bilang
white magician.
k. Neutral Magic - Magkahalo ang pwersa nito, sa kaniyang
kalikasan magagamit niya ito
para sa mabuti at sa
masamang layunin Sa Bible
ang magic kahit ano pa ang
kulay nito, ito ay karumal- dumal sa harapan ng Dios
(Deut. 18:10-11). Ngayon sa
panahon natin ay may mga
tinatawag na Modern Magic
napapanood ito sa mga
childrens cartoon, bilang sandata para matalo ang
kaaway at makuha kung ano
man ang gusto tulad ng mga
palabas ng Shaman king, X-
men, Power Rangers, Dragon
ball Z, Sailor Moon, Ghost Figther, Pokemon, Digimon,
Ben10, Super Evil, etc. Ang
mga character dito kapag sila
ay mapapalaban na
magbabago ang kanilang
anyo at nagkakaroon na sila ng pambihirang
kapangyarihan at ito ngayon
ang siyang ini-idolo ng
maraming kabataan at
nagkakaroon sila ng sobrang
attachment at addiction sa mga cartoons na ito, di nila
napapansin unti-unting
nasisira ang kanilang values na
siyang humuhubog ng
magandang pag-uugali at
magandang asal. Sa halip na sa Pangalan lamang ng ating
Panginoong Hesus matutong
tumawag ang mga bata ay
kung sinu-sinong pangalan na
ang kanilang mga sinisigaw at
tinatawagan para magkaroon ng kapangyarihan tulad
ng: Shenron, Moon Prism,
power make-up (Sailor Moon)
Zenki, Migthy Morphin Power
Ranger, by the Power of Grey
skull ( He-Man ), Let s volt in (Voltes V) atbp.Halos
kapangyarihan ang
ibinabasura sa utak ng mga
bata at sa mga kabataan. Mga
Monster, Dragon,Alliens ang
nasa isip. Kaya t ano ang ikinikilos ng mga bata,
nagiging wild. Ito ang dulot
ng Modern Magic sa T.V.
Paalala mga Kapatid Ang mga
gawain ng okultismo ay
mapanganib. Mapanganib ito gaano man kaliit ang maging
bahagi mo sa gawaing may
kinalalaman duon. Ang mga
sumusubok nito dahil sa
katuwaan ay hindi nalalaman
kung ano ang kanilang kahahantungan. Ang
katuwaa y maaaring mauwi
sa nakatatakot na karanasan
dahil nagkaroon ng
pagkakataong makapasok sa
isip ang masasamang espiritu. Sa Deut. 18:12-14 sinasabi nito
na ang gawain ng okultismo
ay kinasusuklaman ng Dios. Sa
Lev. 20:6 ang sabi ng Dios ukol
sa mga taong sumasangguni
sa espiritista na itititig Niya ang kanyang mukha laban sa
taong yaon at ihihiwalay niya
sa kanyang bayan. Laban ang
Dios sa anumang uri ng
okultismo. Parurusahan Niya
ang mga esperitista, mga mangkukulam mga magician,
albularyo at mga gumagamit
ng agimat, Parurusahan din
Niya ang mga humihingi ng
tulong sa kanila sapagkat
pare-pareho silang sumusunod sa masasamang espiritu. Nag-
aalab ang galit ng Dios sa
Okultismo dahil ang
kapangyarihan sa likod ng
gawaing ito y kapangyarihan
ni satanas at ng mga demonyo. Kung minsan ang
ating pagnanais maka-alam
ang dahilan kung bakit tayo
nagiging biktima ng
okultismo. Yung taong
sumasama sa grupo para panoorin ang spirit of the
glass ay hindi mananatiling
tagamasid lamang. Hindi
magtatagal at sasali na rin siya
sa kanilang ginagawa.
Hanggang sa masubukan na niyang maranasan ang iba t-
ibang uri ng okultismo
Nagagawa ni satanas
palabasing hindi mapanganib
at laro lamang ang mga
gawaing ito. Ginagawa niya itong nakakatuwa, ngunit
hindi niya ipinaaalam kung
saan hahantong ang larong
ito. May mga tao naman na
tuturuan nila kayo na
magkaroon kayo ng 3rd eye. Ginagawa nila itong
isang laro ngunit ang
kahihinatnan, pahihirapan ka
ng iyong takot. Kung paano
ang pagsasagawa nito
sasabihin sa iyo pumikit ka may tuldok na puti kang
makikita at magbabago ang
sukat nyan May sistema pa
sila, sasabihin sa iyo isipin
mong nag-iisa ka nakasakay
sa isang bangkang walang sagwan ,inaanod ka lang ng
daloy ng tubig na mahina
mapanganib ang pagsasagawa
nito, di magtatagal demonyo
na ang makikita mo, sa
kadahilanang ang isip mo ay pinasok na ng evil spirit, wala
ka ng laban, dahil nakontrol
na ng mga demonyo ang isip
mo, naging doorway ang
pagsasagawa mo ng ESP.
Akala mo ay isang laro lamang at relaxation daw
para sa isip na napapagod.
Mag-ingat kayo sa kanila. May
malungkot na ikinuwento si
Dr. Kurt Koch tungkol sa isang
dalagang Cristiano na pabirong pinahulaan ang kahulugan ng
kanyang palad. Pinagtawanan
niya ang hula. Subalit hindi
natagala y nagkaroon siya ng
sakit sa utak at tumalikod sa
pananampalataya. Ang Okultismo ay hinatulan ng
Dios at dahil mapanganib ito sa
ating kaluluwa, pinapayuhan
tayong iwasan ito kung
paanong iniiwasan natin ang
lason. Ang pagkakaroon ng bahagi sa okultismo ay
pagpapasakop sa
kapangyarihan ng demonyo.
Kaya kung mahal ninyo ang
inyong kaluluwa at buhay
iwasan ninyo ang gawain ng okultismo. 
» 1 User(s) likes this.

(x)msaibot Feb 15th 2012, 11:30pm
Parang my beloved. 

(x)mdampingan Feb 15th 2012, 11:32pm
-smoke- marka nalang muna, tinatamad ako magbasa.. 

(x)mc.h.r.i.s.t Feb 15th 2012, 11:33pm
kung ikaw ay kapanalig ng dyos ay hindi ka maniniwala sa ganyan sapagkat ang totoong makapangyarihan ay ang dyos lamang

god bless 

(x)mboykasi Feb 15th 2012, 11:36pm
ang haba nga nakakatamad basahin, uso yang kulto dati ah pero ngayon hindi na masyado kasi mahina na daw ang kita ang uso na ngayon eh relihiyon diyan malakas kita 

(x)mbendeluby0 Feb 15th 2012, 11:43pm
edi prang spirista dn yan ot0i?kc gnun dn ata cla eh,nki2pg usap dw s spiritu -dntknw- 

Page 1 2 3 »
 
Pinoy ChitChat Forum
Forum Index
Home